Občianske združenie „Do školy“ Santovka vzniklo v decembri 2008 z iniciatívy rodičov detí navštevujúcich miestnu materskú školu. O čosi neskôr oblasť svojej podpory rozšírilo aj na miestnu menejtriednu základnú školu – veď z každého škôlkara bude raz školák.

Ako už zo samotného názvu vyplýva, medzi svoje základné ciele radí podporu poskytovania výchovno – vzdelávacej činnosti v obci Santovka. Okrem toho sa snaží pomáhať pri výchove detí k tvorbe a ochrane životného prostredia, rozvoji a udržovaní národných tradícií a duchovných kultúrnych hodnôt, či v dnešnom svete tak potrebnej práci s informačnými technológiami a rozvoji cudzojazyčných zručností a schopností. Za svoj budúci cieľ tiež považuje podporu celoživotného vzdelávania. A pretože Santovka je známym kúpeľným strediskom, čím dozaista priťahuje návštevníkov z okolitých i vzdialenejších miest, jedným z cieľov je aj napomáhať rozvoju turistického ruchu v obci.

. Chceme  sa poďakovať všetkým, ktorí nám pomáhali a naďalej pomáhajú pri jeho rozvoji.

Staňte sa aj vy naším členom a prejavte nám podporu. Stiahnite a vytlačte si prihlášku a vyplnenú ju doručte na adresu nášho občianskeho združenia.

prihlaska za clena.doc (26,5 kB)

Naším hlavným cieľom je predovšetkým finančná a materiálna podpora vzdelávania v obci, a to najmä prostredníctvom možnosti darovať 2 % z daní a využitia prostriedkov z európskych a iných fondov.

MATERSKÁ ŠKOLA

 

Materská škola v Santovke je jednotriedna štátna materská škola, ktorej zriaďovateľom je obec Santovka . Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od troch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Poskytuje  deťom aj možnosť poldenného pobytu. Materská škola je umiestnená v účelovej budove, ktorá bola odovzdaná do prevádzky v roku 1993. Nachádzajú sa v nej vstupná hala, ktorá zároveň slúži ako  šatňa , herňa, jedáleň a umyváreň,  spálňa, kuchyňa s príslušenstvom a riaditeľňa. Pri materskej škole je priestranný dvor s pieskoviskom a ihriskom .

Už dlhé roky materská škola spolupracuje s Obecným úradom v Santovke pri zabezpečovaní kultúrnych programov pri akciách organizovaných OcÚ, s Domovom dôchodcov v Santovke i v Domadiciach, čím sa prehlbuje úcta detí k starším ľuďom. Vynikajúca spolupráca je s pedagogicko-psychologickou poradňou v Leviciach pri orientačnom teste školskej zrelosti.

Materská škola je od roku 2003  zaradená do Národnej siete škôl podporujúcich zdravie, vychováva k zdravému životnému štýlu. S miestnym stomatológom spolupracuje na projekte Zdravý úsmev a so Slovenským Červeným krížom na plnení úloh projektov Evička nám ochorela a Kvapka krvi.

Deti navštevujú divadelné predstavenia v Leviciach alebo v základnej škole, tradične sa každý rok organizuje Mikulášska besiedka a oslava Dňa matiek v škôlke i Domove dôchodcov. Predškoláci sa zúčastňujú slávnostného zápisu do prvého ročníka základnej školy, usporadúva sa maškarný ples, slávnostné ukončenie školského roka a rozlúčka s budúcimi prvákmi.

 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

        Základná škola v Santovke je menejtriednou školou so spojenými ročníkmi s 1. stupňom.

        Víziou školy je humanizácia školy. Cieľom je, aby žiaci poznali svoje silné a slabé stránky. Škola sa zameriava na tvorbu projektov, spolu s tvorbou prezentácií je zapracovaná do blokovej výučby v ročníkovej práci. Žiaci navštevujú dva nepovinné predmety a to nemecký a anglický jazyk. Nemecký jazyk sa vyučuje ako povinný predmet v 1. a 2. ročníku. Žiaci školy pracujú v počítačovom a športovom krúžku.

        Základná škola zabezpečuje profesijný a odborný rast učiteľov, upevňuje spoluprácu s rodičmi organizovaním rôznych spoločných podujatí. Škola je zapojená do projektu "Ochrana prírody, vysádzanie stromčekov". Úzko spolupracuje s Domovom dôchodcov v Santovke a v Domadiciach a s Klubom seniorov v obci.

        Základná škola v Santovke sa stotožňuje s myšlienkou " Základom práva je humanita, zmyslom humanity je, že neobetuje človeka".

 

Fotogaléria: O nás